สช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนอกระบบตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน

14 ก.ย. 66 เวลา 13:58 น.517 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

สช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนอกระบบตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนเช้าวันนี้ (14 กันยายน 2566) นางสุมิตรา ทองแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนอกระบบตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน โดยมีนายศรัณ อัยราน้อย รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ นายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุลนายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ (ประเทศไทย) พร้อมด้วยผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู/ผู้สอนโรงเรียนเอกชนนอกระบบ เข้าร่วมการประชุม ห้องประชุม ชั้น 5 โรงแรม เดอะพาลาสโซ รัชดา เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

 

นางสุมิตรา ทองแสง กล่าวว่า หลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนอกระบบ เป็นหลักสูตรที่มุ่งเป้าหมายการพัฒนาไปที่ทักษะของผู้เรียน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะมีทักษะที่สอดคล้องกับงานหรืออาชีพที่ตรงกับความต้องการของตัวเองอย่างแท้จริง อันจะส่งผลดีถึงสถานประกอบการหรืออาชีพในอนาคตสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำหลักสูตรดังกล่าวมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนนอกระบบและเพื่อเป็นการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของโรงเรียนนอกระบบให้มีหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สามารถเชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนได้ สช. จึงได้จัดการประชุมในวันนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพของโรงเรียนนอกระบบให้เกิดการเชื่อมโยงหลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ ที่เป็นการพัฒนาสมรรถนะเสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะทางด้านวิชาชีพ และทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 พร้อมกันนี้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและระดับนานาชาติต่อไป

 

สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขียนหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนนอกระบบตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ เชื่อมโยงกับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน มีระยะเวลาจัดประชุม จำนวน 2 วัน ในระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2566 โรงแรม เดอะพาลาสโซ รัชดา เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร รูปแบบการประชุมเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ ด้วยการบรรยาย และการลงมือปฏิบัติจัดทำหลักสูตร รวมถึงการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟัง ซักถาม และศึกษาความรู้ให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในการจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะของโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร และครู/ผู้สอน ในโรงเรียนเอกชนนอกระบบ จำนวน 80 คนนางสุมิตรา กล่าวทิ้งท้าย

 

ประกาย ศรีจันทึก : ภาพ / ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

รายการกิจกรรมผู้บริหารอื่นๆ