รองเลขาธิการ กช.เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

19 ก.ย. 66 เวลา 13:12 น.587 ครั้งพิมพ์
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (19 กันยายน 25566) เวลา 09.00 น. นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยมี นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา จาก ดร.ชยพร กระต่ายทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้าทีมวิทยากร คณะทำงานฯ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวนทั้งสิ้น 190 คน เข้าร่วมในพิธี ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ รัชดา เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

นายคมกฤช กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีกว่า สถานศึกษามีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ หลักสูตรสถานศึกษาจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง สถานศึกษาจะต้องมีหลักสูตรสถานศึกษา และดำเนินการนำหลักสูตรสู่การปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องสร้างความมั่นใจต่อพ่อแม่ ผู้ปกครองว่า ผู้เรียนจะมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และเกิดสมรรถนะสำคัญ ตลอดจนมีลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร สถานศึกษาจึงจำเป็นจะต้องออกแบบหลักสูตรให้ครอบคลุมส่วนที่เป็นหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุถึงคุณภาพตามมาตรฐาน อันเป็นความคาดหวังที่กำหนดไว้ร่วมกัน ในการพัฒนาเยาวชนทุกคนในชาติ ดังนั้น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเกิดขึ้น การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา จึงมีความจำเป็นและสำคัญอย่างยิ่ง ที่ผู้บริหารและครูในสถานศึกษาจะต้องทำความเข้าใจ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนคาดหวังว่า ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนที่เข้าอบรมในครั้งนี้ จะสามารถบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาวัดและประเมินผลการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม และจัดทำหลักฐานเอกสารการศึกษาได้อย่างถูกต้องเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

นายคมกฤช กล่าวต่อไปว่า สำหรับการอบรมฯ ในครั้งนี้มีกำหนดการอบรม 2 วัน คือ วันที่ 19 – 20 กันยายน 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา และรับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ส่งผลให้สามารถจัดทำหลักฐานเอกสารการศึกษาได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ด้าน นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ กล่าวด้วยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2551 และได้มีการปรับปรุงหลักสูตรโดยมีการกำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมขึ้นใหม่ ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) นั้น จากการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว ทำให้มีโรงเรียนเอกชนบางส่วนเกิดความสับสน และไม่เข้าใจในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ รวมถึงการจัดทำหลักฐานเอกสารการศึกษายังเกิดความผิดพลาด และ ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ขึ้น และต้องขอบคุณ ดร.ชยพร กระต่ายทอง รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้อนุเคราะห์จัดทำหลักสูตรและเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ด้วย

รายการกิจกรรมผู้บริหารอื่นๆ