รองฯ คมกฤชร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570 ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

21 ก.ย. 66 เวลา 15:28 น.512 ครั้งพิมพ์
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (21 กันยายน 2566) เวลา 13.00 น. นายสมใจ  วิเศษทักษิณ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง พร้อมด้วย นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570 ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นายประทีป บริบูณ์รัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัย ศธ. พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น 1 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นายสมใจ  วิเศษทักษิณ กล่าวว่า บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ จัดทำขึ้นระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา และเพื่อส่งเสริมหน่วยงานและบุคลากรให้มีบทบาทในการจัดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย รวมถึงเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้และการสร้างจิตสำนึกแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยทั้ง 2 ฝ่ายมีความร่วมมือกัน ดังนี้ 1) ร่วมกันพัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับชั้นทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 2) ร่วมกันส่งเสริมหน่วยงานทางการศึกษาให้มีบทบาทในการช่วยเหลือ สนับสนุน  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3) ร่วมกันส่งเสริมให้มีการจัดการความรู้ และการสร้างจิตสำนึกแก่นักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา และประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  4) ร่วมกันสนับสนุนให้มีการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษา 5) ร่วมกันสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นสถานที่อพยพ และศูนย์พักพิงชั่วคราว หรือประโยชน์ด้านอื่น ๆ ตามความเหมาะสม 6) ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการสื่อสารและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 7) ร่วมกันสร้างแบบติดตาม และติดตาม ประเมินผลการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในสถานศึกษา เพื่อนำไปเป็นเครื่องมือในการรายงานความสำเร็จ และพัฒนาต่อยอดต่อไป

นายเธียรชัย ชูกิตติวิบูลย์ กล่าวด้วยว่า ขอบเขตความร่วมมือและหน้าที่ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั้น จะให้การสนับสนุนวิทยากร องค์ความรู้ คู่มือ เครื่องมือ/อุปกรณ์ ตลอดจนข้อมูลต่าง ๆ ในการให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของทุกหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนำไปขยายผลให้กับหน่วยงานทางการศึกษา และสถานศึกษาทั่วประเทศตั้งแต่ระดับประเทศสู่ระดับภูมิภาค และให้คำปรึกษา และสนับสนุนการจัดทำแผนและการฝึกซ้อมแผนป้องกันิและบรรเทาสาธารณภัยภายในสถานศึกษา

นอกจากนี้ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กช. กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า กระทรวงศึกษาธิการมีขอบเขตหน้าที่ในการจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในการศึกษา ในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สร้างกิจกรรมเสริมหลักสูตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งทางด้านวิชาการและฝึกการปฏิบัติ เพื่อสร้างองค์ความรู้ มีทักษะ ที่เป็นมาตรฐานในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดจนการช่วยเหลือสังคมอย่างถูกต้องเหมาะสม หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทุกระดับ รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนด้วย ในการร่วมมือกัน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการเตรียมความพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ เครื่องมืออุปกรณ์ สถานที่ และระยะเวลา ให้ถูกต้องตามหลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยในสถานศึกษา และจะประสานความร่วมมือ สนับสนุนข้อมูล และสร้างแผนที่การพัฒนา (Road Map)  เพื่อการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เป็นองค์กรหลักในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา เยาวชน วัยเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนเป็นเครือข่ายด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยที่มีประสิทธิภาพของประเทศต่อไป