รองเลขาธิการ กช. เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือประเมินผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ

22 ก.ย. 66 เวลา 13:37 น.348 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

เช้าวันนี้ (22 กันยายน 2566) นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือประเมินผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ โดยมีนางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา พร้อมด้วยคณะวิทยากร คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชน เข้าร่วมการอบรม จำนวน 51 คน ณ ห้องประชุมภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

นายคมกฤช จันทร์ขจร กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาการศึกษาตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ซึ่งได้กำหนดให้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เป็นเรื่องที่สำคัญในการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเกิดสมรรถนะ ผ่านหลักสูตรสถานศึกษาไปสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนให้เป็นรูปธรรม และให้นักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างแท้จริง จึงได้กำหนดให้เรื่องดังกล่าวเป็นนโยบายหลักในการพัฒนาการศึกษาเอกชน โดยได้มีการดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 โดยร่วมมือกับสถาบันอาศรมศิลป์และมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ ในการพัฒนาผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชน ให้สามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะได้ เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้และคุณภาพผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะใหม่

 

นายคมกฤช กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยหลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีด้วยกัน จำนวน 6 ชุดความรู้ ซึ่งแต่ละชุดความรู้มีรูปแบบการอบรมทั้งรูปแบบ Onsite และ Online การอบรมจะเน้นการลงมือปฏิบัติจริง โดยมีวิทยากร Coaching เป็นรายโรงเรียน มีการสะท้อนความคิด เพื่อจัดการความรู้และสร้างองค์ความรู้ร่วมกัน รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการ PLC มีโรงเรียนเอกชนจากทุกภูมิภาคเข้าร่วมโครงการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 134 โรงเรียน เป็นโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 25 โรงเรียน โรงเรียนเอกชนในส่วนภูมิภาค จำนวน 81 โรงเรียน จำแนกเป็นภาคกลาง 17 โรงเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23 โรงเรียน ภาคเหนือ 23 โรงเรียน ภาคตะวันออก 7 โรงเรียน และภาคใต้ 18 โรงเรียน

 

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือประเมินผลการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะในครั้งนี้ เป็นการอบรมเพื่อถอดบทเรียนความสำเร็จ และรับทราบแนวทางการใช้เครื่องมือประเมินผลการดำเนินการที่ผ่านมา รวมถึงร่วมเป็นกลุ่มทดลองใช้เครื่องมือการประเมินดังกล่าวด้วย การอบรมมีระยะเวลา 4 วัน ในระหว่างวันที่ 22 – 25 กันยายน 2566 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยหวังว่าผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน จำนวน 51 คน จากโรงเรียนที่มีผลปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) จำนวน 16 โรงเรียน ที่เข้าร่วมการอบรม จะสามารถนำความรู้ ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินการ หรือองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ ไปประเมินผลและนำข้อมูลไปวางแผนในการขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะในปีงบประมาณถัดไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อไป รองเลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย

 

ประกาย ศรีจันทึก : ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.