นายภิญญา รัตนวรชาติ ( ผอ.สช.จ.นราธิวาส ) ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบ Video Conference ( Zoom Meeting ) ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส

19 มิ.ย. 67 เวลา 18:05 น.148 ครั้ง
นายณัฏฐภพ โพธิรัชต์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 น.
นายภิญญา รัตนวรชาติ ( ผอ.สช.จ.นราธิวาส ) ร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านระบบ Video Conference ( Zoom Meeting ) ณ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เพื่อแลกเปลี่ยนและรับฟัง ความคิดเห็นการพัฒนาการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ได้นำคณะ ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับผู้นำนักศึกษา 4 มหาวิทยาลัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมอบนโยบาย การพัฒนาการศึกษาให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดทั้ง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งปฏิบัติงานด้านการพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งในด้าน การพัฒนาศักยภาพพื้นที่ เพื่อการสร้างงาน สร้างอาชีพ และกระจายรายได้ให้กับประชาชน การยกระดับ คุณภาพชีวิต โดยเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ รวมทั้ง ขยายโอกาสพร้อม หนุนการศึกษาสายสามัญควบคู่การศึกษาสายศาสนา สายอาชีพ ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ให้เกิดความ เท่าเทียม เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและครอบคลุมทุกมิติ

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ