นายรุสมาน นิเฮง ( รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส ) พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ชุดที่ 1 ดำเนินการตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบางนราวิทยา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

21 มิ.ย. 67 เวลา 14:05 น.154 ครั้ง
นายณัฏฐภพ โพธิรัชต์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 - 16.30 น.
นายภิญญา รัตนวรชาติ ( ผอ.สช.จ.นราธิวาส ) มอบหมายให้ นายรุสมาน นิเฮง ( รอง ผอ.สช.จ.นราธิวาส ) พร้อมด้วย คณะกรรมการตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ชุดที่ 1 ดำเนินการตรวจสอบการขอรับเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชน ประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนบางนราวิทยา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ทั้งนี้เพื่อรายงานผลสรุปจำนวนนักเรียน ที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนประจำปีการศึกษา 2567 ของโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส โดยให้โรงเรียนปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ โดยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามระเบียบของทางราชการ

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ