สช.จ.สตูล ร่วมกิจกรรม “โครงการพัฒนาศักยภาพ เจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานย่อย”

22 มิ.ย. 67 เวลา 14:00 น.113 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ (๐๙.๐๐ น.) ว่าที่ร้อยตรีหญิงวีฐิมา คชาชนม์ พนักงาน การเงินและบีญชี ได้รับมอบหมายจาก ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการ สช.จ.สตูล ร่วมกิจกรรม “โครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่การเงินของหน่วยงานย่อย” โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสตูล จำกัด เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่การเงินหน่วยงานย่อย มีความรู้ และประสบการณ์สามารถนำไปพัฒนาองค์กร แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติ และเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมบารารีสอร์ท อำเภอละงู จังหวัดสตูล

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ