นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ประธานในพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อเยาวชน ครอบครัว ชุมชนรอบสถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี

22 มิ.ย. 67 เวลา 15:46 น.119 ครั้ง
นายณัฏฐภพ โพธิรัชต์
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น
นายภิญญา รัตนวรชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ประธานในพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อเยาวชน ครอบครัว ชุมชนรอบสถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม จังหวัดชายแดนใต้อย่างยั่งยืน ( กิจกรรมที่ 5 พัฒนาทักษะการใช้ชีวิตเยาวชน โรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนใต้ ในชุมชนหลากวิถี “กิจกรรมย่อยที่ 5.1 พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้เยาวชนในโรงเรียนเอกชน สู่ทักษะการใช้ชีวิตภาตใต้ชุมชนหลากวิถี” ) โดยมี นายรุสมาน นิเฮง รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมกันนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายวาฟิก เปาะเตะเตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีอีกด้วย โครงการฯ จัดขึ้น ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว จังหวัดปัตตานี ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน พ.ศ. 2567

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ