ประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล

20 ก.ย. 66 เวลา 21:59 น.166 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

๒๐ กันยายน ๒๕๖๖  เวลา ๐๘.๓๐ น.
ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล  เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสำนักงาน สกสค. อำเเภอเมือง จังหวัดสตูล