สช.จ.ยะลา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน “คนสำราญ งานสำเร็จ”

21 ก.ย. 66 เวลา 13:36 น.283 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 18 กันยายน 2566 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน “คนสำราญ งานสำเร็จ” โดยมีนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด นายวาฟิก เปาะเตะเตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน  และได้รับเกียรติจาก ดร.อิบรอฮิม ยานยา บรรยายพิเศษหัวข้อ "คนสำราญ งานสำเร็จ" ณ สวนอาหารฮาซานะห์ พรุบาโกย อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา                                                         **สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน “ คนสำราญ งานสำเร็จ “ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างเหมาบริการ จำนวน 160 คน ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้คือ 1. เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานบริหารงานและส่งผลต่อสมรรถนะในการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้จาก
การอบรมมาใช้ เพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญในสายงานของตนเอง
3.เพื่อให้บุคลากรทำงานอย่างมีความสุขส่งผลให้งานบรรลุตามเป้าหมายขององค์กร 
***ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้จากโครงการในครั้งนี้ คือ
1.เกิดทักษะและทัศนคติที่ดีต่อกันในหมู่คณะและเกิดทัศนคติที่ดีต่อกันในการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อมุ่งเป้าหมายนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ
2.บุคลากรทุกคนในสำนักงานมีเจตคติที่ดีต่องานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
3.สามารถทำงานได้อย่างมีความสุขภายใต้แรงกดดันจากสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กรได้