สช.จ.ยะลา ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะ ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอน Problem based learning/Project based learning ประจำปีงบประมาณ 2566 "

21 ก.ย. 66 เวลา 13:52 น.268 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 กันยายน 2566 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะ ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอน Problem based learning/Project based learning ประจำปีงบประมาณ 2566 " โดยนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา มอบหมายให้นายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายวาฟิก เปาะเตะเตะ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ร่วมกล่าวพบปะฯ  วิทยากรโดย ดร.วชิระ ดวงใจดี, อ.ติณพัฒน์ รัชช์ทรัพยกุล, อ.ธวัชชัย ศรีเทพ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขต ปัตตานี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 - 22 กันยายน 2566 กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับปฐมวัยและครูผู้สอนระดับปฐมวัย สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 208 คน ณ ห้องประชุม ชั้น 9 โรงแรมเซาห์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี      
*** สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน การดำเนินการจัดโครงการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "กิจกรรมที่ 2 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เสริมสร้างผู้เรียนให้มีทักษะ ในศตวรรษที่ 21 โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอน Problem based learning/Project based learning ประจำปีงบประมาณ 2566 ในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem based learning/Project based learning (PBL) และเพื่อให้ครูสามารถนำแนวทางกระบวนการการเรียนรู้ กระบวนการคิด พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในศตวรรษที่ 21 เน้นการเรียนรู้โดย Problem based learning/Project based learning (PBL) ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ