สช.จ.ยะลา ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

24 ก.ย. 66 เวลา 14:10 น.297 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 กันยายน 2566 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา โดยกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์  ดำเนินการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดำเนินการจัดทำแผนงาน โครงการ และกิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้นเชิงนโยบายทางการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานราชการมีความเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562 โดยมีนายวิทยาศิลป์ สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิด นางสาวธนรัฐ สัสดี หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ กล่าวรายงาน ณ ห้องวังแก้ว โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา…………                                                             **การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา และรองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา โดยมีหัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ เจ้าหน้าที่กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ผู้แทนคณะทำงานแผนงานและยุทธศาสตร์กลุ่มงานภายในสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ผู้แทนคณะทำงานแผนงานและยุทธศาสตร์สำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอทั้ง 8 อำเภอ และเจ้าหน้าที่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น จำนวน 39 คน ซึ่งมีระยะเวลาในการจัดโครงการฯ จำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 24 - 25 กันยายน 2566  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและสรุปแผนงบประมาณประจำปีของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ให้มีความสอดคล้อง และครอบคลุมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566                                                                     2.เพื่อให้สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาและสำนักงานการเอกชนอำเภอทุกอำเภอสามารถบริหารจัดการงบประมาณให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อทางราชการ                                                                  3.  เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตรงตามยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์ และตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา
พ.ศ. 2566 - 2570 รวมถึงแผนพัฒนาการศึกษาเอกชนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

รายการกิจกรรม สช. 5 จชต.อื่นๆ