กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะอาชีพและทักษะชีวิตในโลกยุคใหม่

24 ก.ย. 66 เวลา 15:17 น.248 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายรุสมาน  นิเฮง  รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ให้กำลังใจนักเรียนและบุคลากรในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะอาชีพและทักษะชีวิตในโลกยุคใหม่
ระหว่างวันที่  ๒๓ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ โรงแรมหรรษาเจบี  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา