กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะอาชีพและทักษะชีวิตในโลกยุคใหม่

24 ก.ย. 66 เวลา 16:06 น.207 ครั้ง
สช.สตูล
ประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ดร.บุศรินทร์ นาคอุบล ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล พร้อมด้วยนายรุสมาน  นิเฮง  รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ให้กำลังใจนักเรียนและบุคลากรในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาเอกชนจังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กิจกรรมที่ ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะอาชีพและทักษะชีวิตในโลกยุคใหม่
ระหว่างวันที่  ๒๓ - ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖
ณ วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา