ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ ประจำปี 2566 ณ ประเทศญี่ปุ่น

7 ก.ค. 66 เวลา 16:01 น.860 ครั้งพิมพ์
นายชานน บุญนาม
กลุ่มงานนโยบายและแผน

          ศูนย์วัฒนธรรมแห่งเอเชียและแปซิฟิกเพื่อยูเนสโก (Asia-Pacific Cultural Centre for UNESCO: ACCU)
จะดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศ ประจำปี 2566 (2023 International Exchange Programme for Primary and Secondary School Teachers) จำนวน 2 ช่วง ได้แก่ 1. วันที่ 25 กันยายน และ
26 ธันวาคม
พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์ และ 2. ระหว่างวันที่ 2-8 ตุลาคม 2566 ณ ประเทศญี่ปุ่น

          ผู้สมัครควรเป็นครูหรือผู้บริหารสถานศึกษาจากสถานศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษาเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่น
ในการศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูของประเทศญี่ปุ่นทั้งในระหว่างและหลังจบโครงการฯ
ไม่จำกัดสาขาวิชา มีสุขภาพแข็งแรง และมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนทั้งระบบออนไลน์และที่
ประเทศญี่ปุ่น มีประสบการณ์สอนอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป และ
ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา
ระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นมาก่อน

          สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จะพิจารณาเสนอชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เข้าร่วม
โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างประเทศดังกล่าว จำนวน 2 คน (สมัครได้โรงเรียนละ 1 คน)จึงขอให้โรงเรียนที่มีความประสงค์จะเสนอชื่อบุคลากรส่งหลักฐานการสมัครดังนี้ 1. แบบฟอร์มข้อมูลผู้สมัคร 2. สำเนาหนังสือเดินทางที่มีอายุสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ ไปยังสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
กลุ่มงานนโยบายและแผน
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ chanon@opec.go.th ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในไฟล์เอกสารแนบ ''รายละเอียดโครงการและคุณสมบัติผู้สมัคร''

 

 

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)