การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

11 ส.ค. 66 เวลา 13:06 น.595 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

 

ประกาศขึ้นบัญชี

ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 - 2
ไปรายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ในวันศุกร์ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 – 09.30 น. หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าท่านสละสิทธิ์โดยไม่ประสงค์จะบรรจุเข้ารับราชการตามที่สอบได้

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเลขานุการกรม
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
0 2282 9576
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)