การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

21 ส.ค. 66 เวลา 08:59 น.1260 ครั้งพิมพ์
ชุติมา รักษาทางดี
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

การจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม) เพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)

หมายเหตุ เงินโอนวันที่ 18 สิงหาคม 2566

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)