เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนสิงหาคม 2566

21 ส.ค. 66 เวลา 15:06 น.968 ครั้งพิมพ์
อสมาภรณ์ มณีนวล
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

เรื่อง  เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจำเดือนสิงหาคม 2566

เรียน  ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายละเอียดประกอบการเบิกจ่าย

2. แบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนประจำเดือน

หมายเหตุ  โอนเงินวันที่ 25 สิงหาคม 2566

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)