การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 ครั้งที่ 3

28 ส.ค. 66 เวลา 16:09 น.1928 ครั้งพิมพ์
ชุติมา รักษาทางดี
กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ

การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภาคเรียนที่ 1/2566 ครั้งที่ 3

เรียน ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวนการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย
       - รายละเอียดการจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนเอกชน
       - รายงานการโอน/เปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                       

หมายเหตุ เงินโอนวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ผ่านระบ New GFMIS Thai

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานกองทุนและสวัสดิการ (กก.)