ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 (CULI International Conference 2023)

31 ส.ค. 66 เวลา 17:41 น.1147 ครั้งพิมพ์
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 (CULI International Conference 2023)

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดการประชุทางวิชาการระดับนานาชาติ
2566 (CULI International Conference 2023) ในรูปแบบออนไลน์ (แอปพลิเคชัน ZOOM)

ภายใต้
หัวข้อ "ELT in the New Era: From Basic to Higher Education"

ระหว่างวันที่ 23-25  พฤศจิกายน 2566 เพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการนำเสนอ และแลกเปลี่ยนงานวิจัย พร้อมแนวปฏิบัติการ
จัดการเรียนการสอน การทดสอบ และการประเมินผลภาษาอังกฤษ เสริมสร้างเครือข่ายวิชาชีพ สำหรับ English
Langua ge Teaching (ELT) โดยมีวิทยากรจากหลากหลายภูมิภาค และทวีป อาทิ เอเชีย ยุโรป อเมริกา ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ผู้เข้าร่วม ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ประกอบด้วย
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ นักพัฒนาหลักสูตร นักการศึกษา ผู้บริหารโครงการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ประมาณ 120 คน


ติดตาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.culi.chula.ac.th/International/2023Intercon/ind

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

รายการข่าวสารอื่นๆ