ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ เรื่อง "สยามรัถยา : เส้นทางความเจริญของสุวรรณภูมิ"

6 ก.ย. 66 เวลา 14:35 น.460 ครั้งพิมพ์
นายพีรพล อภิญญานุกูล
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ขอเชิญชวนโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมการจัดสัมมนาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ เรื่อง "สยามรัถยา : เส้นทางความเจริญของสุวรรณภูมิ" ผ่านสื่อออนไลน์อิเล็กทรอนิกส์
ในวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 จำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เวลา 08.30 - 11.00 น. / ครั้งที่ 2 เวลา 13.00 - 15.30 น. จำกัดการเข้าร่วมสัมมนาครั้งละไม่เกิน 900 โรงเรียน

กรอกแบบตอบรับเข้าร่วมสัมมนา ภายในวันพุธที่ 13 กันยายน 2566 >>> คลิก <<<

โดยสงวนสิทธิ์ให้แต่ละโรงเรียนส่งรายชื่อนักเรียนได้โรงเรียนละ 1 คน ซึ่งโรงเรียนที่ตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา 500 โรงเรียนแรกของระบบในการสัมมนาแต่ละครั้ง จะได้รับหนังสือเรื่อง "สยามรัถยา : เส้นทางความเจริญของสุวรรณภูมิและสยามประเทศตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ ถึงพุทธศักราช 2475" จำนวน 1 เล่ม

รายละเอียดโครงการและกำหนดการ ดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการสัมมนา ดาวน์โหลด

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :