ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม เรื่อง การศึกษาความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของครู

8 ก.ย. 66 เวลา 08:51 น.562 ครั้งพิมพ์
นายศุภสิทธิ์ ทองน้อย
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ดำเนินการศึกษาความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของครู ปัญหาและอุปสรรค และข้อเสนอแนะของครูผู้สอน เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนและจัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะของครูให้สอดคล้องกับความต้องการ นำไปสู่การขับเคลื่อนมาตรฐานการศึกษาของชาติและการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุ  ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง สช.  จึงขอความร่วมมือโรงเรียนตอบแบบสอบถามเรื่อง การศึกษาความต้องการในการพัฒนาสมรรถนะของครู รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ภายในวันที่ 29 กันยายน 2566 โดยกลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครูผู้สอนทุกระดับของสถานศึกษาที่เปิดสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 1 คน และครูปฐมวัย (ถ้ามี) 1 คน 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ดาวน์โหลด

 

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)