การจัดประชุมและนิทรรศการ ประจำปี 2566 (Bett Asia 2023)

12 ก.ย. 66 เวลา 14:33 น.443 ครั้งพิมพ์
นายเตชินท์ เปี่ยมโอภาศ
กลุ่มงานนโยบายและแผน

        ผู้จัดการประชุมและนิทรรศการ ประจำปี 2566 (Bett Asia 2023) มีหนังสือขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงศึกษาธิการในการเป็นเจ้าภาพร่วมการจัด
Bett Asia 2023 ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) และบริษัทด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาในระดับนานาชาติ เพื่อเข้าร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 4-5 ตุลาคม 2566 ณ โรงแรม ดิแอทธินี กรุงเทพฯ 


       ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นที่ประเทศไทยเป็นปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาที่สำคัญในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 2000 คน ภายใต้หัวข้อ "Transforming Minds for a Sustainable Future" และหัวข้อย่อย
1) Innovation 2) Wellbeing 3) Diversity & Inclusion และ 4) Sustainability โดยภายในงานจะมีกิจกรรมดังนี้

1. การบรรยายและอภิปรายกลุ่มแบ่งเป็น
1.1 ด้านการศึกษาสายสามัญ (K12 Stream) และ 1.2 สายอาชีวศึกษา (TVET Stream)

2. การนำเสนอกรณีศึกษาที่ประสบความสำเร็จ การแข่งขันและการแสดงผลงาน 
ทั้งนี้ ผู้จัดการประชุม Bett Asia ได้จัดการประชุมเตรียมการร่วมกับผู้แทนจากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาเกี่ยวกับผู้บรรยายและผู้เสวนาดังนี้

วันที่ 4 ตุลาคม 2566
13.55 - 14.25 น.     การบรรยายในหัวข้อ Leading with a mindset/culture of change and transformation
                                (เสนอผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
16.30 - 17.00 น.     การเสวนาในหัวข้อ Whole school digital citizenship
                                (เสนอผู้แทนจากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) 

วันที่ 5 ตุลาคม 2566
09.05 - 09.35 น.     การเสวนา (K12 Stream) ในหัวข้อ Education for a sustainable future
                                (เสนอนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ร่วมเสวนา)
09.45 - 12.30 น.     การเสวนา (TVET Stream) ในหัวข้อ Transforming TVET for green skills development
                                (เสนอผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมงาน และเชิญชวนนักเรียนอายุระหว่าง 7 - 17 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน
Bett Asia School Challenge ซึ่งเป็นการออกแบบการแก้ปัญหาด้านต่างๆเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
โดยนักเรียนที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลและสมัครผ่าน https://asia.bettshow.com/page/school-challenge หรือศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบ
ภายในวันที่ 19 กันยายน 2566

 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :