ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การวัด และประเมินผล และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551

12 ก.ย. 66 เวลา 14:41 น.1283 ครั้งพิมพ์
นายอนุศร สิงห์สม
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กำหนดดำเนินกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา การวัดและประเมินผล และการจัดทำเอกสารหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในวันที่ 19 – 20 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเดอะ
พาลาสโซ รัชดา เขตดินแดงกรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญครูฝ่ายวิชาการและครูฝ่ายทะเบียน รวมจำนวน 2 คน เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับทาง https://tinyurl.com/2p98c3wa หรือ QR Code ด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 14 กันยายน 2566

***สช.รับผิดชอบค่าอาหารและค่าที่พักตลอดการอบรม สำหรับค่าเดินทางโรงเรียนเป็นผู้รับผิดชอบ***

 

 

แบบตอบรับ

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)