ศูนย์สารสนเทศฯ ชวนอ่าน "ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2565 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2565"

13 ก.ย. 66 เวลา 16:00 น.461 ครั้งพิมพ์
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

จากผลการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อการทำงานขององค์กรด้านการคุ้มครองสิทธิ "คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.)" พบว่า ในปี 2565 ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อองค์กร คิดเป็นร้อยละ 55.3 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่าง ๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นโครงการที่สถาบันพระปกเกล้าได้ทำการศึกษาเพื่อเป็นการประเมินระดับความเชื่อมั่นของประชาชนและผลการทำงานของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ด้วยความร่วมมือของสำนักงานสถิติแห่งชาติในการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูล นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ทั้งนี้ ผลที่ได้จากการสำรวจจะนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนต่อไป

อ่านออนไลน์ :
รายละเอียด :
 
ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
Facebook : ศูนย์สารสนเทศสิทธิมนุษยชน
E-mail : NHRCT.Library@gmail.com
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :

รายการข่าวสารอื่นๆ