ทุนฝึกอบรมรัฐบาลอินเดีย จำนวน 2 หลักสูตร

21 ก.ย. 66 เวลา 16:24 น.595 ครั้งพิมพ์
นายเตชินท์ เปี่ยมโอภาศ
กลุ่มงานนโยบายและแผน

      รัฐบาลอินเดียเสนอให้ทุนแก่รัฐบาลไทยเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเข้าร่วมการฝึกอบรม ณ ประเทศอินเดีย จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่
1) หลักสูตร "Leadership 4.0 - Management and Governance in the Emerging World of Digital leadership" ระหว่างวันที่ 9-13 ตุลาคม 2566
2) หลักสูตร "Teacher Training Course - Iteration II" ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม - 10 พฤศจิกายน 2566

     โดยแหล่งผู้ให้ทุนจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งค่าเดินทางไป - กลับระหว่างประเทศ (ชั้นประหยัด) ทั้งนี้่ ผู้สมัครรับทุนจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษชุด DIFA TES ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ในทักษะการอ่านและการฟังอย่างน้อยระดับ B1 หรือผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL IELTS TOEIC หรืออื่นๆ  อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
     ซึ่งหลักสูตร "Leadership 4.0 - Management and Governance in the Emerging World of Digital leadership" จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาวะผู้นำยุคดิจิทัล
ใน 4 ด้าน ได้แก่ การรู้จักตัวเอง (Authenticity) การเชื่อมโยง (Connectivity) ผลิตภาพ (Productivity) และการแสวงหาโอกาส (Possibility) 
และหลักสูตร "Teacher Training Course - Iteration II" จะช่วยพัฒนาองค์ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ รวมทั้งแนวทางการสอนภาษาอังกฤษของครูเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

      ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ http://www.itecgoi.in หรือศึกษาจากเอกสารแนบ พร้อมกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครขอรับทุนตามแบบพิมพ์ทุน 1 ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
พร้อมสำเนาใบสมัครรับทุนรัฐบาลอินเดียที่สมัครผ่านระบบออนไลน์ และผลการทดสอบภาษาอังกฤษ มายังไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ techin@opec.go.th โดยหลักสูตรที่ 1 ขอให้ส่งภายในวันที่ 22 กันยายน 2566 และหลักสูตรที่ 2
ภายในวันที่ 26 กันยายน 2566 โดยขอสงวนสิทธิ์คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์หลักสูตรละไม่เกิน 2 ราย

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :

รายการข่าวสารอื่นๆ