ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

9 พ.ย. 66 เวลา 14:08 น.3886 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งมารายงานตัวเข้ารับ
การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566
ตั้งแต่
เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลด


กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

รายการข่าวสารอื่นๆ