การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘

20 มิ.ย. 67 เวลา 14:46 น.1867 ครั้งพิมพ์
ปิยมาศ วงษ์ประยูร
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส)

ด้วยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินการคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี จึงขอให้โรงเรียนพิจารณาคัดเลือกเด็ก จำนวน ๑ คน ที่มีคุณสมบัติครบและเป็นไปตามเกณฑ์ที่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนด โดยจัดทำแบบเสนอประวัติและผลงานของเด็กดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๘ เป็นรูปเล่มต้นฉบับพร้อมสำเนา จำนวน ๖ เล่ม และสามารถส่งเอกสารด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗

หนังสือถึงผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

รายการข่าวสารอื่นๆ