มหาวิทยาลัยคูเวต ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย ในระดับปริญญาตรี

3 ก.ค. 67 เวลา 15:06 น.1791 ครั้งพิมพ์
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

มหาวิทยาลัยคูเวต (Kuwait University) ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนไทย ในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยคูเวต (Kuwait University) ประจําปีการศึกษา ค.ศ. 2023 – 2024

ประกอบด้วย สาขา (1) วิศวกรรมศาสตร์และปิโตรเลียม จํานวน 5 ทุน และ (2) ศิลปศาสตร์ (คณะชารีอะห์และอิสลาม ศึกษา/ คณะครุศาสตร์ / คณะสังคมศาสตร์/ คณะอักษรศาสตร์) จํานวน 2 ทุน

โดยจะเปิดภาคเรียนที่ 1 ในเดือนกันยายน 2566 กระทรวงศึกษาธิการ จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกและกําหนดวิธีการคัดเลือก ดังนี้

1. รายละเอียดทุนการศึกษา
1.1 เงินช่วยพิเศษเพื่อใช้จ่ายประมาณเดือนละ 10,000 บาท
1.2 การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
1.3 สิทธิพํานักในหอพักมหาวิทยาลัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1.4 สวัสดิการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
1.5 บัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับ ไทย-คูเวต ชั้นประหยัด ปีละ 1 ครั้ง

ทั้งนี้ ทุนการศึกษาดังกล่าวไม่มีข้อผูกมัดเรื่องการชดใช้ทุนแก่ทั้งผู้รับทุนที่สําเร็จการศึกษาและ ผู้ที่ไม่สามารถสําเร็จการศึกษา

2. คุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคูเวต
2.1 เพศชาย/หญิง ไม่มีข้อกําหนดด้านศาสนา (ยกเว้นคณะชารีอะห์และอิสลามศึกษาต้องเป็น ผู้นับถือศาสนาอิสลามเท่านั้น)
2.2 มีผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งสําเร็จการศึกษามาแล้วไม่เกินสองปี

2.3 ผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต้องได้รับการเทียบวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการ
2.4 หากไม่ได้การตอบรับเข้าศึกษาในคณะที่เลือก มหาวิทยาลัยคูเวตจะพิจารณาคณะอื่น ที่เหมาะสมให้เข้าศึกษาแทน
2.5 มีผลการเรียนตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ํากว่าร้อยละ 75 (หรือเกรดเฉลี่ย 2.75) สําหรับแผนกวิทย์-คณิต และไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 (หรือเกรดเฉลี่ย 3.00) สําหรับแผนกศิลปศาสตร์

3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และปิโตรเลียม มหาวิทยาลัยคูเวต

3.1 เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
3.2 มีผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เทียบเท่าแผนกวิทย์-คณิต ของคูเวต

3.3 ควรมีผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่น้อยกว่า 3.50 (มหาวิทยาลัยคูเวต จะพิจารณาระดับผลการเรียนของผู้สมัครโดยละเอียดเป็นรายวิชาอีกครั้ง สําหรับพิจารณารับเข้าศึกษา)

3.4 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ได้ในระดับดี
3.5 ต้องผ่านการสอบคัดเลือกวิชาภาษาอังกฤษ (ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ) และคณิตศาสตร์ (ข้อสอบเป็นภาษาอาหรับหรือภาษาอังกฤษ ผู้สอบสามารถเลือกได้) จัดโดยมหาวิทยาลัยคูเวตก่อนเปิดภาคเรียน

หมายเหตุ การเรียนการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์และปิโตรเลียม มหาวิทยาลัยคูเวตจะใช้ ภาษาอังกฤษทั้งหมด ผู้เรียนไม่จําเป็นต้องมีทักษะภาษาอาหรับ อย่างไรก็ตาม หากสามารถสื่อสารภาษาอาหรับได้ จะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะการอยู่อาศัยในหอพักนักศึกษา

4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้เข้าศึกษาในคณะด้านศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยคูเวต 4.1 สามารถสื่อสารภาษาอาหรับ (ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) ได้ในระดับดี 4.2 มีความรู้พื้นฐานในคณะที่ประสงค์เข้าศึกษา
หมายเหตุ การเรียนการสอนในคณะด้านศิลปศาสตร์จะใช้ภาษาอาหรับทั้งหมด อีกทั้งในหลาย วิชาเป็นการใช้ภาษาอาหรับในระดับสูง ผู้เรียนจึงจําเป็นต้องมีทักษะภาษาอาหรับเป็นอย่างดี

5. เอกสารประกอบการสมัครทุนการศึกษา
5.1 ใบสมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลคูเวตของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมติดรูปถ่าย 5.2 ใบสมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยคูเวต ฉบับจริง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์
5.3 ใบประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ภาษาอังกฤษ) ที่ออกให้โดยสถานศึกษาและมีอายุไม่เกิน 2 ปี หากเป็นภาษาไทยขอให้แนบเอกสารที่แปลเป็น ภาษาอังกฤษด้วย
5.4 ใบรับรองวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (transcript) ภาษาอังกฤษฉบับจริง ที่ออกให้โดย สถานศึกษาและมีอายุไม่เกิน 2 ปี
ทั้งนี้ โปรดตรวจสอบรายละเอียดของวันเดือนปีที่ปรากฏในเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษ ต้องเป็น ปีคริสต์ศักราช (ค.ศ.) เท่านั้น
5.5 สําเนาหนังสือเดินทางไทยของผู้สมัคร (มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 12 เดือน) 5.6 รูปถ่าย ขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว จํานวน 4 ใบ
5.7 เอกสารอื่นๆ (หากมี)

6. วิธีการรับสมัคร
6.1 ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตามที่แหล่งทุนกําหนด จะต้องจัดเตรียมใบสมัครและเอกสาร ประกอบการสมัครตามข้อ 5 และจัดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์นามสกุล .PDF เท่านั้น
6.2 เรียงลําดับเอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 5.1 – 5.7 แล้วรวบรวมให้เป็น 1 ไฟล์ PDF ต่อ ผู้สมัคร 1 คน โดยตั้งชื่อไฟล์ภาษาอังกฤษเป็นชื่อและนามสกุลของผู้สมัคร
6.3 ผู้สมัครสามารถจัดส่งไฟล์เอกสารในรูปแบบสมบูรณ์ที่สุดได้จํานวน 1 ครั้ง ต่อ 1 ผู้สมัคร เท่านั้น หากส่งมาเกินอาจไม่ได้รับการพิจารณา ดังนั้นโปรดตรวจสอบว่าได้มีการแนบเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก่อนจัดส่ง
6.4 สามารถนําส่งไฟล์เอกสารประกอบการสมัครที่สมบูรณ์แล้วได้ที่ กลุ่มความร่วมมือ ทวิภาคี สํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ bilateral.bic@sueksa.go.th โดยเขียนชื่อหัวข้อเรื่องว่า “สมัครรับทุน ม.คูเวต ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566

6.5 ในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือนําส่งเกินกําหนดเวลา หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่ผ่าน เกณฑ์ตามที่แหล่งทุนกําหนด ผู้สมัครรายดังกล่าวอาจไม่ได้รับการพิจารณาในเบื้องต้น

6.6 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี สํานักความสัมพันธ์ ต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5646 หรือ 02 281 0565 ต่อ 113

7. กําหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก
วันที่ 7 – 15 สิงหาคม 2566 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในขั้นต้น
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.bic.moe.go.th

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง :

รายการข่าวสารอื่นๆ