แก้ไขประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ

20 มี.ค. 66 เวลา 11:30 น.7392 ครั้งพิมพ์
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

อนุสนธิประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ
รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 กำหนดให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ รายงานตัว
เพื่อรับการจัดจ้าง พร้อมเริ่มปฏิบัติงาน เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ช่างเทคนิค ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 นั้น

https://opec.go.th/news/detail/893

 

ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 2 ของประกาศฉบับดังกล่าว และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

2.   กำหนดการรายงานตัว เพื่อรับการจัดจ้าง

    ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศดังกล่าว รายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงาน
จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างเทคนิค ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในวันศุกร์ที่
31 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ งานพัสดุ กลุ่มงานเลขานุการกรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  หากผู้ผ่านการคัดเลือกไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิการเข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งดังกล่าว

ดาวน์โหลด

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง : กลุ่มงานเลขานุการกรม (กข.)

รายการข่าวสารอื่นๆ