รองเลขาธิการ กช. เปิดงานสัมมนาวิชาการเปิดประตูสู่ตาดีกา 2023 (Open House)

15 ก.ย. 66 เวลา 17:11 น.484 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาวิชาการเปิดประตูสู่ตาดีกา 2023 (Open House) โดยมี พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวต้อนรับ นายวิทยาศิลป์  สะอา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดและอำเภอ ตลอดจน ผู้บริหาร ผู้สอน ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) เข้าร่วมพิธีเปิด จำนวนกว่า 1,000 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

นายคมกฤช จันทร์ขจร กล่าวว่า การจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการเปิดประตูสู่ตาดีกา 2023 (Open House) เป็นการเปิดเวทีเพื่อแสดงศักยภาพของผู้บริหาร ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และผู้เรียนประจำศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา ของศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสื่อดิจิทัลสามารถนำความรู้ไปพัฒนาศูนย์ตาดีกาให้เกิดประโยชน์ และส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้เท่าทันการใช้สื่อดิจิทัล นอกจากนี้ นายคมกฤช ยังได้ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การสร้างสรรค์สื่อในยุคดิจิทัล” และ “สื่อยุคดิจิทัลกับผลกระทบต่อสังคมไทย” โดยในช่วงหนึ่งของการบรรยาย นายคมกฤช กล่าวว่า “ในยุคดิจิทัล จะต้องจัดการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการเรียนและการดำรงชีวิต เน้นการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตนเองโดยนำ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ครูเป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทางในการเรียนรู้ตามหลักสูตรและมุ่งการวัดผลและประเมินผลเพื่อดูผลการพัฒนาการมากกว่าการวัดผลสัมฤทธิ์”

 

สำหรับกิจกรรมภายในงานสัมมนาวิชาการเปิดประตูสู่ตาดีกา 2023 (Open House) มีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การจัดการศึกษาตาดีกาในโลกยุคดิจิทัล” การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ครูตาดีกา สู่ครูมืออาชีพ” การจัดแสดงผลงานวิชาการของชมรมศูนย์ฯ (ตาดีกา) ทั้ง 8 อำเภอ นอกจากนี้ มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ศูนย์ฯ (ตาดีกา) ดีเด่นระดับจังหวัด และมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ประกอบด้วย 1) ผู้บริหารดีเด่น จำนวน 4 คน 2) ประเภทข้าราชการครูและบุคลากาทางการศึกษาดีเด่น จำนวน 2 คน 3) ประเภทพนักงานราชการดีเด่น จำนวน 3 คน และ 4) ประเภทลูกจ้างเหมาบริการดีเด่น จำนวน 2 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป รองเลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย

 

ขอขอบคุณข้อมูลภาพและข่าว จาก สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา (สช.ยะลา)

ประชาสัมพันธ์ สช.