ผู้บริหาร

ผู้บริหารระดับสูง ศธ.

พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
(-ว่าง-)
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายวราวิช กำภู ณ อยุธยา
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายณรงค์ ดูดิง
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(คุณหญิงกัลยา​ โสภณพนิช)
ดร.กมล รอดคล้าย
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(-)
นายเจตน์ โศภิษฐ์พงศธร
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(คุณหญิงกัลยา​ โสภณพนิช)
นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ
(-)
นายสุเทพ แก่งสันเทียะ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ
เลขาธิการสภาการศึกษา
นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน