รองเลขาธิการ กช.ปฏิบัติหน้าที่ในโครงการเจรจาความร่วมมือการ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปี 2566

13 พ.ย. 66 เวลา 17:11 น.2147 ครั้งพิมพ์
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) นำคณะทำงานสำนักงานคณะกรรมส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยความร่วมมือร่วมกับ บริษัท สิโนไทย เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี จำกัด และคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล ได้จัดโครงการเจรจาความร่วมมือการ พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประจำปี 2566 ณ เมืองคุนหมิงและนครปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 8-14 ตุลาคม 2566 มีวัตถุประสงค์ เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน และการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนเชิง ดิจิทัลสมัยใหม่ ยกระดับความร่วมมือเชิงวิชาการระหว่างประเทศ และส่งเสริมสัมพันธมิตรไมตรีระหว่างไทย-จีน โดยมีภารกิจต่าง ๆ ดังนี้

ภารกิจวันที่ วันที่ 9 ตุลาคม 2566 คณะทำงาน ฯ เข้าเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล เพื่อเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมครูสอนภาษาจีน ณ เมืองคุนหมิง มีผู้เข้าร่วมการอบรมจากประเทศไทยทั้งหมด 60 คน หลังพิธีเปิด ได้เยี่ยมชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยยูนนานนอรม์อล อาทิ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีน คณะวิทยาศาสตร์และพลังงานทดแทน ห้องเรียนอัจฉริยะ จากนั้นช่วงบ่าย เข้าเยี่ยมชม Long-spring Education Group โดย นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กช. และ Mr.Wu Minglin รองประธาน LongLong-spring Education Group ได้ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างไทย–จีน ทั้งสองฝ่ายตกลงดำเนินการแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศในด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน พร้อมด้วยพยานการลงนาม โดยมีนายโต้ว ถี่เฉียน ประธานพันธมิตรโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติประเทศไทย Mr.Ding Yesheng ซึ่ง ทั้งสองฝ่ายจะร่วมผลักดันความร่วมมือในด้านการศึกษาระหว่างไทย-จีน และการแลกเปลี่ยนด้านภาษาและวัฒนธรรม ในระหว่างการเจรจา ณ Long-spring Education Group คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้เยี่ยมชมบรรยากาศการเรียนการสอน อาคารเรียน และได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ โรงเรียนสาธิตเหิงสุ่ย แผนกมัธยมศึกษา ที่อยู่ภายใต้การกำกับของ Long-spring Education

ภารกิจวันที่ วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เป็นกิจกรรมแลกเปลี่ยน สัมผัสภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยคณะทำงานฯ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับตัวแทนนักศึกษาไทยในเมืองคุนหมิง และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน คณะภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยยูนนานนอร์มอล เยี่ยมชมเมืองโบราณกวนตู้และย่านถนนหนานผิง

ภารกิจวันที่ 11 ตุลาคม 2566 คณะทำงานฯ เยี่ยมชมโรงเรียนภาษาต่างประเทศคุนหมิง โดยมี Mr.Li Wen ผู้อำนวยการโรงเรียนภาษาต่างประเทศคุนหมิง/ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์คุนหมิง Mr.Zhang Xiang เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์และ Ms.Lin Ling รองผู้อำนวยโรงเรียนภาษาต่างประเทศคุนหมิง รองผู้อำนวยการโรงเรียนภาษาต่างประเทศคุนหมิงให้การต้อนรับ และนำคณะเยี่ยมชมอาคารเรียนต่าง ๆ ทั้งสองฝ่ายได้ประชุมแลกเปลี่ยนกันในประเด็นความร่วมมือทางการศึกษาต่าง ๆ โดยฝ่ายไทยได้แสดงความคิดเห็นว่า รู้สึกยินดีที่ได้เห็นโมเดลการจัดการเรียน

ภารกิจวันที่ 12 ตุลาคม 2566 คณะทำงานฯ เดินทางเยือนโรงเรียนเจิ้งเจ๋อปักกิ่ง โดยมี Ms.Feng Hong เลขาธิการคณะกรรมการพรรคคอมมิวนิสต์จีน Ms.Lai YuJie ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเจิ้งเจ๋อปักกิ่ง และ Mr.Liu Yang หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิทยาเขตผิงหลี่ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมห้องเรียน ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนต่างๆ ของโรงเรียนฯ โรงเรียนเจิ้งเจ๋อปักกิ่ง มีความโดดเด่นในด้านโมเดลการ จากนั้นช่วงบ่าย คณะทำงานฯ เดินทางเยือนมหาวิทยาลัยภาษาต่างประเทศปักกิ่งที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น
แหล่งผลิตนักการทูตจีน คณะทำงานฯ ได้เดินเยี่ยมชมหอสมุด และพิพิธภัณฑ์ภาษาโลกของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้ประชุมหารือพร้อมด้วย Ms.Jin Limin ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานสถาบันขงจื่อ ประจำมหาวิทยาลัยฯ Ms.Li Maolin ผู้อำนวยการสำนักทะเบียนนักศึกษาต่างประเทศ และ Ms.Zhu Yong รองคณบดีคณะภาษา