เลขาธิการ กช.นำบุคลากร สช.ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.

5 ธ.ค. 66 เวลา 13:36 น.1732 ครั้งพิมพ์
กรรณิกา พันธ์คลอง
กลุ่มเลขานุการกรม

(5 ธันวาคม 2566) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) นำผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ กระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมี พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ พร้อมด้วย นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และโฆษกกระทรวงศึกษาธิการ นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารองค์กรหลัก องค์กรในกำกับกระทรวงศึกษาธิการ ข้าราชการและบุคลากร ศธ. เข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ หน้าอาคาร สพฐ.3 กระทรวงศึกษาธิการ โดย นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการ กช. นำผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สช. ทำความสะอาด กวาดพื้น เก็บเศษขยะ เศษใบไม้บริเวณโดยรอบกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสังกัดอื่น ๆ ของ ศธ.

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค. พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำผู้บริหาร ข้าราชการ ศธ. ร่วมทำความสะอาดในพื้นที่กระทรวงศึกษาธิการ บริเวณโดยรอบ พื้นที่วัดโสมนัสราชวรวิหาร และพื้นที่วัดกำแพง ชุมชนและสถานศึกษาใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง ขัดเกลาจิตใจ และสร้างจิตสำนึกที่ดีในด้านความสามัคคี ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การแบ่งปัน และการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลหรือประโยชน์ตอบแทนให้กับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด นักศึกษาวิชาทหาร อาสาสมัคร ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาของ ศธ. รวมไปถึงได้สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ชุมชนและสังคม และมุ่งเน้นให้นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนได้รับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์