เลขาธิการ กช. เป็นประธานเปิดอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

29 ก.พ. 67 เวลา 15:43 น.753 ครั้งพิมพ์
นิชาดา บรรเด็จ
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (29 กุมภาพันธ์ 2567) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดอบรมการสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรม Zoom Meeting และสื่อสังคมออนไลน์ Facebook Live โดยมีนางสาวเขมวดี คัมภิรานนท์ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษา กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

เลขาธิการ กช. กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สถานศึกษาต้องจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนด พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการ เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาเป็นประจำทุกปี

 

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้มีการให้โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาดำเนินการจัดทำและจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ในระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 และในปีการศึกษา 2565 ได้ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการเข้าใช้งานต้องดำเนินการผ่านระบบ Single Sign-On: SSO  โดยการอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) โดยเป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ผ่านช่องทาง Zoom Meeting และ Facebook Live ของ สช. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 5,134 คน ประกอบด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากรโรงเรียนเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด เลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที