สช. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน

29 ก.พ. 67 เวลา 16:00 น.1164 ครั้งพิมพ์
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (29 ก.พ. 67) นายทวีศักดิ์ อำลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน ณ โรงเรียนรุ่งอรุณ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารและครูแกนนำจากโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวน 65 โรง เข้าอบรมทั้งสิ้น 130 คน

 

นายทวีศักดิ์ กล่าวว่าตามที่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้กำหนดให้มีกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและครูในโรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน การวัดและประเมินผลฐานสมรรถนะ สามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบ โดยหลักสูตรการอบรมมี 3 ชุดความรู้ ครอบคลุม 6 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งในแต่ละชุดความรู้มีรูปแบบและระยะเวลาที่แตกต่างกันไป การอบรมครั้งนี้ เป็นการอบรมชุดความรู้ที่ 1 ครั้งที่ 2 มีระยะเวลาการอบรม 3 วัน เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การศึกษาดูงานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน ด้วย การบริหารโรงเรียนทั้งระบบ ด้วย Whole School Transforming” มีการถอดบทเรียนจากการศึกษาดูงาน การกำหนดเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ OKRs และการจัดทำแผนปฏิบัติการ ซึ่งในวันสุดท้ายของการอบรม จะมีการลงนามในบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนเอกชน 116 โรงเรียน กับ สถาบันอาศรมศิลป์ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

 

สำหรับวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ ผู้ก่อตั้งมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ และประธานอนุกรรมการด้านส่งเสริมการบริหารวิชาการ ในคณะกรรมการนโยบายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ให้ความอนุเคราะห์จัดทำหลักสูตรและจัดทีมวิทยากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันอาศรมศิลป์และมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณมาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ตนขอขอบคุณ รองศาสตราจารย์ ประภาภัทร นิยม ที่ให้ความอนุเคราะห์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในการขับเคลื่อนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียนมาอย่างต่อเนื่อง และขอชื่นชมผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ที่มีความตื่นตัวในการพัฒนาการจัดการศึกษา มองเห็นความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ขอให้ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ตั้งใจเก็บเกี่ยวความรู้จากท่านวิทยากรให้มากที่สุด เพื่อไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียนและนักเรียนของเราให้ได้มากที่สุด เพื่อสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป นายทวีศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที