เลขาธิการ กช. เป็นประธานและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน รุ่นที่ 2

3 มี.ค. 67 เวลา 00:00 น.761 ครั้งพิมพ์
ภวินท์ เล้าเจริญสมบัติ
กลุ่มเลขานุการกรม

(วันที่ 2 มีนาคม 2567) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานและร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และโรงเรียนเอกชนเอกกชน 116 โรงเรียน กับสถาบันอาศรมศิลป์ โดยมีรองศาสตราจารย์ประภาภัทร นิยม อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ
ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา วิทยากรจากสถาบันอาศรมศิลป์ และมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณ พร้มด้วยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชน ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร


เลขาธิการ กช. กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน สามารถจัดการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม หรือการเรียนรู้ขั้นสูงจากประสบการณ์จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาครูในโรงเรียนเอกชนให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ และ
เกิดการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น ทันต่อความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยโรงเรียนที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนั้น จะต้องสนับสนุนให้ผู้บริหาร ครูแกนนำ และบุคลากรในโรงเรียนเข้ารับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามที่หลักสูตรกำหนด 


ในนามของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตนขอขอบคุณสถาบันอาศรมศิลป์ และโรงเรียนเอกชนทั้ง 116 โรงเรียน ที่ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นก้าวแรกของการพัฒนาร่วมกันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไปในอนาคตท้ายสุดนี้ ตนขอเป็นกำลังใจและขอให้การดำเนินการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นสมรรถนะผู้เรียนของโรงเรียนสำเร็จลุล่วง บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ 
เลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที