เลขาธิการ กช. เป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านศรีสังวาลย์ สมรรถนะสู่การเรียนรู้“ ประจำปีการศึกษา 2566

4 มี.ค. 67 เวลา 14:35 น.242 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 นายมณฑล ภาคสุสรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.)  เป็นประธานเปิดงาน “เปิดบ้านศรีสังวาลย์ สมรรถนะสู่การเรียนรู้“ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเอกชน ประเภทการศึกษาพิเศษ ได้ร่วมชมผลงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยภายในงาน มีกิจกรรมประกอบด้วย การนำเสนอผลการดำเนินงาน เทคนิค และกระบวนการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของโรงเรียนสร้างสรรค์ที่เน้นการทำงานแบบสหวิชาชีพ และรูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรฐานสมรรถนะ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพทางการเรียนรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะการดำรงชีวิต และทักษะงานอาชีพ

 

นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เปิดเผยว่า โรงเรียนศรีสังวาลย์ เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สนับสนุนให้การจัดงานในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากคณะทำงานหน้าห้องเลขาธิการ กช.

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที