สช. เยี่ยมค่ายอบรมพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือในโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีวุฒิทางลูกเสือที่สูงขึ้น

11 พ.ค. 67 เวลา 19:19 น.261 ครั้งพิมพ์
นิชาดา บรรเด็จ
กลุ่มเลขานุการกรม

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (รองเลขาธิการ กช.) เข้าตรวจเยี่ยมค่ายการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือในโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีวุฒิทางลูกเสือที่สูงขึ้น ภายใต้โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมด้วยกระบวนการลูกเสือโรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีนายสุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา นายอุทิศ อมรมณี ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอนาทวี นายวรรษา สุริยันยงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอสะบ้าย้อย พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 131 ราย ณ ค่ายลูกเสือรัตรสาร อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

 

รองเลขาธิการ กช. กล่าวว่า ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” ภายใต้แนวทาง “ทำดี ทำได้ ทำทันที” เพื่อปลูกฝัง ฝึกฝนอบรม พัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพ ยึดมั่นในอุดมการณ์ของลูกเสือ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต โดยกิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนการดำเนินงานมาโดยตลอด ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้ตระหนักถึงประโยชน์และเล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมดังกล่าว จึงลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะเจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมค่ายการอบรมพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ เพื่อดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน กิจการลูกเสือของโรงเรียนเอกชนในพื้นที่พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นรูปธรรมมาอย่างต่อเนื่อง


ขอขอบคุณภาพจาก :  คณะทำงานสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที