สช. จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยการใช้องค์ความรู้การประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชน

14 พ.ค. 67 เวลา 15:50 น.226 ครั้งพิมพ์
นิชาดา บรรเด็จ
กลุ่มเลขานุการกรม

เช้าวันนี้ (14 พ.ค. 2567) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยการใช้องค์ความรู้การประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชน ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live โดยมีนางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา พร้อมด้วย รองศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร บุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัด ประธานกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัด (ประธาน ปสกช.) ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครูแกนนำจากโรงเรียนพี่เลี้ยง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมวิเวก ปางวุฒิพงศ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

เลขาธิการ กช. กล่าวว่า ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมในการยกระดับสมรรถนะนักเรียนในการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ในปี 2025 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในฐานะหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินการดังกล่าว จึงได้ประกาศนโยบายขับเคลื่อนการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชน เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 โดยกำหนดให้ปีการศึกษา 2567 และ 2568 ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา รวมถึงผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเอกชนทุกโรง ให้ความสำคัญและให้ความร่วมมือกับการเตรียมความพร้อมในการยกระดับผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) และให้ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและของประเทศ

 

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนดำเนินการขับเคลื่อนและชี้แจงการดำเนินการยกระดับมาตรฐานการศึกษาโดยการใช้องค์ความรู้การประเมินสมรรถนะนักเรียนตามมาตรฐานสากล (PISA) ของโรงเรียนเอกชน เพื่อให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปทำหน้าที่ชี้แจงและให้คำแนะนำครูในจังหวัดของตนเอง ให้สามารถดำเนินการตามแนวทางการประเมิน PISA ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดประชุมในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 - 12.00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting และ Facebook Live มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 1,550 คน เลขาธิการ กช. กล่าวทิ้งท้าย

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที