สช. จัดอบรมส่งเสริม กำกับดูแลมาตรฐานโรงเรียนเอกชนนานาชาติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน รุ่นที่ 2 จ.ภูเก็ต

14 พ.ค. 67 เวลา 16:34 น.255 ครั้งพิมพ์
น.ส.ประกาย ศรีจันทึก
กลุ่มเลขานุการกรม

เช้าวันนี้ (13 พฤษภาคม 2567) นางสุมิตรา ทองแสง ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) เป็นประธานเปิดการอบรมส่งเสริม กำกับดูแลมาตรฐานโรงเรียนนานาชาติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 รุ่นที่ 2 โดยมี ดร.วราภรณ์ บุญเจียม ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ร่วมให้การต้อนรับ นายวิรัช ลิ้มเจริญสุข ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนนโยบายพิเศษ ว่าที่ร้อยตรี ปาพจน์ วิณิชยกุล ผู้อำนวยการกลุ่มงานทะเบียน พร้อมด้วย คณะผู้จัดการอบรม คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากร จากกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต รวมถึง คณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนเอกชนนานาชาติ เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมรายา โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

 

นางสุมิตรา ทองแสง กล่าวว่า จากยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในหมุดหมายที่ 12 ที่ระบุว่า ประเทศไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการนั้น สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ในฐานะหน่วยงานที่กำกับ ดูแล และส่งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสร้างระบบการศึกษาของโรงเรียนเอกชน ประเภทนานาชาติ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยมุ่งหวังให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งด้านโอกาส ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ความปลอดภัย มีสมรรถนะที่สำคัญจำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความพร้อมในการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศต่อไป

 

สำหรับการอบรมส่งเสริม กำกับดูแลมาตรฐานโรงเรียนนานาชาติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีความรู้ ความเข้าใจถึงอำนาจหน้าที่การบริหารงานของโรงเรียนนานาชาติ และเพื่อส่งเสริม กำกับ ดูแลมาตรฐานโรงเรียนนานาชาติ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน โดยจัดการอบรมจำนวน 2 รุ่น ในรุ่นที่ 1 จัดการอบรมเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และในครั้งนี้เป็นการอบรมรุ่นที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วย ผู้รับใบอนุญาต ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทนานาชาติ จำนวน 73 ท่าน จาก 40 โรงเรียน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมถึง จังหวัดอื่น ๆ ในพื้นที่ภาคใต้และในภูมิภาคอื่นด้วย ได้แก่ กระบี่ สงขลา ชุมพร สุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร สระบุรี นนทบุรี สมุทรปราการ และชลบุรี ผชช.สุมิตรา กล่าวทิ้งท้าย

 

ประกาย ศรีจันทึก : ภาพ/ข่าว

ประชาสัมพันธ์ สช.

 

#เรียนดีมีความสุข #ศธ #สช #Opec #propec #การศึกษาเอกชน #โรงเรียนเอกชน #ทำดีทำได้ทำทันที