สช. จัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาครูผ่านระบบ E – Learning ดิจิทัลแพลตฟอร์มของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

11 มิ.ย. 67 เวลา 13:03 น.277 ครั้งพิมพ์
นายฐิติวัจน์ ชัยกิมานนท์
กลุ่มเลขานุการกรม

วันนี้ (11 มิ.ย. 67) นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชน โดยมีนายทวีศักดิ์ อำลา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน นางภัทราพรรณ เล็งวัฒนากิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา และข้าราชการ สช. เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมแจ๊สโซเทล เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

เลขาธิการ กช. กล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมของคณะทำงานฯ เพื่อสรุปผลสำรวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะทำงานได้จัดส่งแบบสำรวจความต้องการพัฒนาตนเองของผู้บริหาร ครู ผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ทุกประเภทแล้ว เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2567 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนดำเนินการอบรมพัฒนาครูโรงเรียนเอกชนให้สอดคล้องกับความต้องการของแต่ละบุคคล และนโยบายด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ในทุกสถานที่ ทุกเวลา (Anywhere Anytime) ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาให้มีคุณภาพ