สช.จ.ยะลา โครงการพัฒนาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรอิสลามศึกษา พุทธศักราช 2546 แบบบูรณาการตามบริบทพื้นที่ของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความมั่นคง ของสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา

21 ก.ย. 66 เวลา 13:39 น.297 ครั้ง
สช.จ.ยะลา
ประชาสัมพันธ์