การจัดทำบัญชีและงบการเงินของโรงเรียนเอกชนในระบบ

18 ม.ค. 66 เวลา 10:45 น.5173 ครั้ง
ระบบ
ผู้เขียน

เพื่อให้การจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนเอกชนเป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ. 2557 สช. ได้พัฒนาระบบบัญชีโรงเรียนเอกชนในระบบแบบออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดทำบัญชีการเงินของโรงเรียน โดยระบบเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป
สช. จึงขอความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ ศธจ. / สช.จังหวัด/โรงเรียน ดำเนินการลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบบัญชีโรงเรียนเอกชนในระบบ (System Account Management : SAM) ที่เว็บไซต์
Https://Sam.Opec.Go.Th โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังเอกสารที่แนบ

  • เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ดาวน์โหลด
  • เรียน ศึกษาธิการจังหวัด ดาวน์โหลด
  • เรียน ผอ. สช. จังหวัด ดาวน์โหลด
  • ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนว่าด้วยการวางระบบและจัดทำบัญชีการเงินและบัญชีอื่นของโรงเรียนในระบบ พ.ศ.๒๕๕๗ ดาวน์โหลด
  • ขั้นตอนและคู่มือระบบบัญชีโรงเรียนเอกชนในระบบสำหรับโรงเรียน ศึกษาธิการจังหวัด และสช.จังหวัด ดาวน์โหลด