แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามกฎ ก.พ. พ.ศ. 2553

1 ก.พ. 66 เวลา 14:20 น.6023 ครั้ง
ศุภชัย เลิศประเสริฐภากร
กลุ่มเลขานุการกรม

แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
บรรจุแต่งตั้ง 4 กันยายน 2566

DOC

PDF
บรรจุแต่งตั้ง 18 กันยายน 2566

DOC

PDF
บรรจุแต่งตั้ง 2 ตุลาคม 2566

DOC

PDF
บรรจุแต่งตั้ง 16 ตุลาคม 2566

DOC

PDF
บรรจุแต่งตั้ง 1 พฤศจิกายน 2566

DOC

PDF
บรรจุแต่งตั้ง 6 พฤศจิกายน 2566

DOC

PDF
บรรจุแต่งตั้ง 1 ธันวาคม 2566

DOC

PDF
บรรจุแต่งตั้ง 22 ธันวาคม 2566

DOC

PDF
บรรจุแต่งตั้ง 2 มกราคม 2567

DOC

PDF
บรรจุแต่งตั้ง 22 มกราคม 2567

DOC

PDF