รายงานสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3 พ.ค. 66 เวลา 14:01 น.960 ครั้ง
สุวัฒนา โพธิ์แก้ว
กลุ่มงานนโยบายและแผน

รายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบที่มาใช้บริการกับกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ ที่มาใช้ริหารและไม่ได้มาใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565