กลุ่มงานนโยบายและแผน (กผ.)

แนะนำกลุ่มงาน


สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) จัดทำเล่ม “แผนพัฒนาการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2566 – 2570”  เพื่อสื่อสาร ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย รวมถึงยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานสู่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ เข้าใจ และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการศึกษาเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  >>>  https://anyflip.com/euvav/vepj/