กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

แนะนำกลุ่มงาน


แนะนำกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา

----------------------------------------------------

หน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา
กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษามีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
   1. ส่งเสริม พัฒนา กำกับและดูแลโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่จัดการเรียนการสอนลักษณะสามัญศึกษาทั่วไป, การกุศล, การศึกษาพิเศษ และการศึกษาสงเคราะห์ที่จัดการศึกษาในระบบโรงเรียน
   2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


งานธุรการ
กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้
    ส่งเสริม สนับสนุนงานหลักของกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา เพื่อให้งานหลักของกลุ่มงานดำเนินไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
    1. ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ การรับ-ส่ง หนังสือราชการ งานคัดแยกหนังสือและการเสนอหนังสืองานค้นหาเอกสารต่าง ๆ ในฝ่าย การจัดทำทะเบียน/ระบบเก็บรวบรวมหนังสือราชการทุกประเภท และการทำลายหนังสือราชการอย่างเป็นระบบตามระเบียบงานสารบรรณ ของกลุ่มงาน 
    2. ดำเนินการควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ การประสานการจัดซื้อ/จัดจ้าง /ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุ การจัดทำทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ และควบคุมดูแลอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ดูแลรักษาและประสานการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์ 
    3. ดำเนินการวิเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบความถูกต้องเพื่อนำเรื่องเสนอผู้อำนวยการกลุ่มงานพิจารณาลงนาม/สั่งการ รวมทั้งงานเลขานุการผู้อำนวยการกลุ่มงาน
    4. ร่างหนังสือโต้-ตอบ กับหน่วยงานภายในสำนักหรือหน่วยงานภายนอกเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป    
    5. งานแจ้งเวียนหนังสือราชการ คำสั่ง ประกาศ ให้หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อถือปฏิบัติจัดทำสำเนาหนังสือ งานพิมพ์ ถ่ายเอกสาร ให้บริการข้อมูล ลงเว็บไซด์แจ้งข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งควบคุมการส่งเอกสาร
    6. ดำเนินงานด้านเลขานุการการประชุมหัวหน้างาน จัดทำหนังสือเชิญประชุม การประสานงานด้านสถานที่ในการประชุม
    7. ควบคุมการลงเวลาปฏิบัติราชการ/จัดทำทะเบียนวันลา/สรุปผลวันลาทุกประเภทของบุคลากรในกลุ่มงาน
    8.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
        

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา
กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
    1. การขอจัดตั้งโรงเรียน
    2. การขอโอนกิจการโรงเรียน
    3. การขอเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้ง/รายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน
        3.1    การขอย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียน
        3.2    การขอขยาย/ลดชั้นเรียน ขอเพิ่ม/ยกเลิกหลักสูตร
        3.3    การขอใช้/ลด อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน และห้องประกอบ
        3.4    การขอเพิ่ม/ลดเนื้อที่ดิน
        3.5    การขอเปลี่ยนแปลงระเบียบการโรงเรียน
        3.6    การขอเปลี่ยนชื่อโรงเรียน
        3.7    การขอเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบนักเรียน
        3.8    การขอตราโรงเรียน
        3.9    ฯลฯ
    4. การขอขยายเวลารับโอนกิจการโรงเรียน
    5. การขอเปิดเป็นสถานศึกษาวิชาทหาร
    6. การขอเลิกกิจการโรงเรียน
    7. การจัดทำตราสารจัดตั้ง และรายละเอียดเกี่ยวกับกิจการโรงเรียน
    8. การขอพระราชทานเพลิงศพ
    9. การร้องเรียน
    10.    การเปิดสอน/ขยายชั้นเรียน/เพิ่มหลักสูตร โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP)
    11.    การขอยกเว้นภาษีสองเท่า
    12.    การขอผ่อนผันอากรนำเข้า
    13.    การควบคุมกิจการโรงเรียน/การเพิกถอนใบอนุญาต
    14.    การเพิ่มประเภทนานาชาติในโรงเรียนประเภทสามัญศึกษา
    15.    การรับทราบประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น
    16.    การรับทราบการเปลี่ยน/การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
    17.    การรับทราบการเปลี่ยนผู้ลงนามแทน
    18.    การรับทราบการถอดถอน/การแต่งตั้งผู้จัดการ
    19.    การขอยกเว้นคุณสมบัติพระในโรงเรียนการกุศลของวัด (โรงเรียนเดิม) กรณีไม่จบปริญญาตรี
    20.    ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้
    1. จัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ โครงการ งบประมาณ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการพัฒนา
    2. พิจารณาตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา กรณีโรงเรียนขอจัดตั้งใหม่ ขอเพิ่มหลักสูตร และเมื่อได้รับคำร้องขอให้ตรวจสอบหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรายกรณี
    3. ดำเนินงานการนำนโยบายเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ สู่การปฏิบัติในโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา รวมทั้งการกำกับดูแลและติดตามการใช้หลักสูตรของสถานศึกษา
    4. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน GPA และ GPAX ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
    5. ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
    6. ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
    7. ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนเอกชนในกรุงเทพมหานคร
    8. ประสานงานการขอใช้ข้อสอบมาตรฐานปลายปีการศึกษาและการขอใช้ข้อสอบจากคลังข้อสอบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่โรงเรียนเอกชน     
    9. ดำเนินการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสื่อการเรียนการสอนให้แก่โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาและโรงเรียนเอกชนการกุศล
    10. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษารวมทั้งสนับสนุนการดำเนินการสำหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ 
    11. ดำเนินการพิจารณาและตรวจสอบคุณสมบัติของครูผู้สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชนเพื่อให้ได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษครูผู้สอน    
    12. ดำเนินการเรื่องการพิจารณาสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวก บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาในรูปแบบคูปองการศึกษา ให้แก่นักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน
    13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย    


กลุ่มพัฒนาบุคลากร
กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
    1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษา                                 
    2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
    3. ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา และประสานความร่วมมือกับเอกชนและภาครัฐในการฝึกอบรม
    4. ส่งเสริม สนับสนุน และพิจารณาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา ผู้บริหาร ครูดีเด่น ต้นแบบ แกนนำ     
    5. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและฝึกอบรมผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อใบประกอบวิชาชีพทางการศึกษา/ครู
    6. คัดเลือกครู ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อรับรางวัลต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
    7. ติดตาม นิเทศ สถานศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา และสนับสนุนสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
    8. ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาสถานศึกษาผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อประกาศเกียรติคุณและรับรางวัลต่าง ๆ จากหน่วยงานภายนอก
    9. รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำสถิติบุคลากรของสถานศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนา 
    10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย                                                                                     


กลุ่มมาตรฐานการศึกษา
กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
    1. ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๐ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
        - ส่งเสริม สนับสนุนด้านวิชาการ การประกันคุณภาพ การวิจัย และพัฒนาเพื่อประกันคุณภาพการศึกษาเอกชน 
    2. ดำเนินการตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
        - พัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
        - ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ และแนะนำสถานศึกษาเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
        - กำกับดูแลสถานศึกษาจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
        - รวบรวมประเด็นต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่ต้องการให้มีการประเมินผลและการติดตามตรวจสอบให้ สมศ. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายนอก
        - กำกับดูแลสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก และติดตามผลการดำเนินการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
    3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ รายงานคุณภาพประจำปีของสถานศึกษาเอกชน
    4. ติดตาม นิเทศสถานศึกษาให้มีระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา
    5. ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษา ระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานศูนย์การศึกษาพิเศษ
    6. ประสานความร่วมมือ และสร้างเครือข่ายการประเมินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
    7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


กลุ่มกิจการนักเรียน 
กรอบหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
    1. ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัจจุบัน เพื่อจัดทำแผนพัฒนา แผนปฏิบัติการ โครงการงบประมาณ เพื่อพัฒนาผู้เรียนในโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา พร้อมทั้งติดตามผลและรายงานผลการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด
    2. ดำเนินงาน และประสานส่งเสริม สนับสนุน เกี่ยวกับกิจการลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ในโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
    3. ดำเนินงาน และประสานส่งเสริม สนับสนุน เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
    4. ดำเนินงาน และประสานส่งเสริม สนับสนุน เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียนเอกชนในระบบประเภทสามัญศึกษา หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
    5. ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ และสภาสังคมสงเคราะห์ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
    6. ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ เช่น ทุน ม.ท.ศ. ทุนหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
    7. ให้คำปรึกษา แนะนำ ชี้แจง ในการดำเนินงานกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
    8. ดำเนินงาน และประสานส่งเสริม สนับสนุน เกี่ยวกับการกีฬาในโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
    9. ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง และช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกล่วงละเมิดในทุกรูปแบบ ได้แก่ รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ และส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
    10. ดำเนินงานรับเรื่องร้องเรียนการขอรับทุนการศึกษา และติดต่อประสานงานสอบถามข้อเท็จจริง และส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือ และให้ความคุ้มครองผู้ร้องและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
    11. ดำเนินงาน และประสานส่งเสริม สนับสนุน เกี่ยวกับด้านการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
    12. ดำเนินงาน และประสานส่งเสริม สนับสนุน เกี่ยวกับระบบการช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา รวมทั้งป้องกันอุบัติภัย และบรรเทาฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากภาวะวิกฤติในโรงเรียนเอกชน
    13. ดำเนินงาน และประสานส่งเสริม สนับสนุน เกี่ยวกับงานด้านสุขอนามัย สิ่งแวดล้อม และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
    14. ดำเนินงานพัฒนาทักษะและศักยภาพด้านวิชาการ ศิลปหัตถกรรม หรือทักษะวิชาชีพ ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา
    15. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย