กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

ติดต่อกลุ่มงาน


ติดต่อเรา
ที่ กลุ่ม เบอร์ติดต่อ
1 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษา  โทร. 022829875
    โทร. 022821000 ต่อ 630-632
2 กลุ่มกิจการนักเรียน โทร. 022826833
    โทร. 022821000 ต่อ 670-672
3 กลุ่มพัฒนาบุคลากร โทร. 022826841
    โทร. 022821000 ต่อ 660-662 และ 642
4 กลุ่มมาตรฐานการศึกษา โทร. 022826831
    โทร. 022821000 ต่อ 640-641
5 กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา โทร. 022826832
    โทร. 022821000 ต่อ 650-651
6 งานธุรการ โทร. 022821000 ต่อ 630-632
    โทรสาร 022828651