กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

งานบริการที่เกี่ยวข้อง

รายการ
รายชื่อโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) (ดู: 361 ครั้ง)
การขอรับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน (ดู: 2092 ครั้ง)
การขอรับเงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน  (ดู: 2018 ครั้ง)
คำขอต่าง ๆ (ดู: 10362 ครั้ง)
รูปแบบเอกสาร บุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ (ดู: 8391 ครั้ง)
รูปแบบเอกสาร นักเรียนชาวต่างประเทศ (ดู: 8824 ครั้ง)
รูปแบบเอกสาร ครูชาวต่างประเทศ (ดู: 9436 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้รับใบอนุญาต (ดู: 6994 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน (ดู: 4925 ครั้ง)
ค้นพบ 21 รายการ