กลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา (กส.)

งานบริการที่เกี่ยวข้อง

รายการ
คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับการจัดตั้งและการดำเนินงานโรงเรียนสาขา (ดู: 1791 ครั้ง)
รายชื่อโรงเรียนที่เปิดสอนโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) (ดู: 8098 ครั้ง)
การขอรับค่าตอบแทนพิเศษครูที่สอนนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน (ดู: 6611 ครั้ง)
การขอรับเงินอุดหนุนสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาของนักเรียนพิการในโรงเรียนเอกชน  (ดู: 6594 ครั้ง)
คำขอต่าง ๆ (ดู: 18057 ครั้ง)
รูปแบบเอกสาร บุคลากรทางการศึกษาชาวต่างประเทศ (ดู: 12719 ครั้ง)
รูปแบบเอกสาร นักเรียนชาวต่างประเทศ (ดู: 12944 ครั้ง)
รูปแบบเอกสาร ครูชาวต่างประเทศ (ดู: 13487 ครั้ง)
เอกสารแนะนำ การเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้รับใบอนุญาต (ดู: 8987 ครั้ง)
ค้นพบ 20 รายการ